Paslaugų teikimo taisyklės

Prieš naudojantis šia interneto svetaine (Svetainė) reikėtų atidžiai perskaityti šias sąlygas. Įeidami į šią Svetainę ar ja naudodamiesi sutinkate laikytis šių sąlygų ir mūsų Privatumo politikos. Jokie pasiūlyti šių sąlygų pakeitimai negalioja ir neturi jokios įtakos. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, turėtumėte nedelsiant nustoti naudotis šia Svetaine.

 1. Bendroji dalis
  1.1. Aldus Ltd yra Jungtinėje Karlystėje įregistruota bendrovė, jos numeris:, registruotoji buveinė: Forest House Business Centre, 8 Gainsborough Road, Leytonstone, London, E11 1HT, jos veiklą reguliuoja Jungtinės Karalystės įstatymai.
  1.2. Turime teise naudotis ir kaupti asmenų asmeninius duomenis pagal asmens duomenų apsaugos programą bei esame užsiregistravę su ICO (Information Commissioner’s Office).
 2. Pasiekiamumas ir naudojimosi sąlygos
  2.1. Šios Svetainės pasiekiamumą jums užtikriname mes. Nors dedame visas pastangas užtikrinti šios Svetainės pasiekiamumą, niekaip negarantuojame, kad ši Svetainė bus nuolat ir visada pasiekiama ar kad galėsite nepertraukiamai ja naudotis. Pasiliekame teisę kartkartėmis savo nuožiūra sustabdyti arba nutraukti Svetainės veikimą.
  2.2. Kaip sąlyga jums naudotis šia Svetaine, sutinkate:
  2.2.1. nenaudoti Svetainės jokiu pagal taikomą teisę neteisėtu arba šiomis sąlygomis draudžiamu tikslu ir
  2.2.2. nieko nešmeižti, nežeminti, nesielgti nešvankiai, kitus žeminančiai ar įžeidžiančiai ir
  2.2.3. prisiimti atsakomybę užtikrinti, kad jūsų naudojimasis šia Svetaine nepažeis jokių įstatymų ar kitų teisės aktų.
  2.3. Pasiliekame teisę neleisti arba nebeleisti jums pasiekti šios Svetainės, jei nesilaikote kurios nors šių sąlygų dalies ar kokio nors teisės akto.
 3. Nuosavybė, naudojimasis ir intelektinės nuosavybės teisės
  3.1. Ši Svetainė ir visas joje esantis turinys nuosavybės teise priklauso mums ir (arba) mūsų licencijų davėjams. Visas teises turime mes ir mūsų licencijų davėjai.
  3.2. Ši Svetainė skirta jums naudotis asmeniškai. Be aiškaus mūsų leidimo negalite keisti, kopijuoti, platinti, rodyti, redaguoti, atkurti, skelbti, licencijuoti, perduoti ar parduoti jokios iš šios Svetainės gautos informacijos ar turinio, kurti giliųjų saitų į ją ar išvestinių darbų iš jos.
  3.3. Visos intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant visus patentus, autorines teises, duomenų bazių teises ir prekių ženklus (tiek registruotus, tiek neregistruotus), bet tuo neapsiribojant), susijusios su bet kuriuo Svetainės turiniu ar medžiaga, priklauso mums ir (arba) mūsų licencijų davėjams. Visos teisės saugomos mūsų ir (arba) mūsų licencijų davėjų naudai. Niekas šiose sąlygose nesuteikia jums jokių teisių į Svetainę arba Svetainės turinį.
 4. Atsakomybės apribojimai
  4.1. Nors dedame protingas pastangas Svetainėje talpinti tikslią ir naujausią informaciją, nesuteikiame jokių garantijų ar pažadų (nei aiškiai išreikštų, nei numanomų), kad visa informacija yra ar išliks tiksli, išsami ir naujausia ar tinkama konkrečiam tikslui. Už pasikliovimą Svetainėje pateikiama informacija atsakote pats. Niekas šiose sąlygose neapriboja jokių privalomų teisinių reikalavimų ar jums teisės aktų suteiktų teisių.
  4.2. Svetainės turinys pateiktas tik bendrojo informavimo tikslais, taip pat pranešti jums apie mus ir mūsų produktus ir naujienas, ypatumus, paslaugas ir kitas svetaines – kas gali dominti. Tai nesudaro jokio techninio, finansinio ar teisinio patarimo, taip pat jokio kito patarimo, ir jokiais tikslais tuo kliautis negalima.
 5. Slapukai ir kitos informacijos rinkimo technologijos
  5.1. Mūsų internetinėje svetainėje naudojami slapukai. Slapukai – tai tekstiniai failai, įrašomi į jūsų kompiuterį rinkti standartinę naudojimosi internetu informaciją bei lankytojo elgsenos informaciją. Šie slapukai leidžia mums išskirti jus iš kitų svetainės lankytojų, o tai mums padeda suteikti jums gerą patirtį naršant mūsų svetainėje bei leidžia mūsų svetainę tobulinti.
  5.2. Daugiau informacijos apie tai, kokius slapukus naudojame ir kaip, skaitykite mūsų Slapukų politikoje.
 6. Lygybė ir įvairovė
  6.1. Esame įsipareigoję puoselėti lygybę ir įvairovę dirbdami su klientais, trečiosiomis šalimis ir darbuotojais. Kreipkitės į mus, jei norite gauti mūsų Lygybės ir įvairovės politikos kopiją.
 7. Garantijos ir atsakomybės apribojimas
  7.1. Jūs sutinkate Svetaine naudotis „tokia, kokia yra“ ir „kaip yra galimybė“. Todėl mes neduodame jokių su Svetainės pateikimu susijusių garantijų ar užtikrinimų, nenustatome kitų sąlygų (nei aiškiai išreikštų, nei numanomų), įskaitant bet kokio Svetainėje esančio turinio ir informacijos išsamumo, tikslumo, aktualumo ir naujumo, jo(s) patenkinamos kokybės ar tinkamumo konkrečiam tikslui, bet tuo neapsiribojant.
  7.2. Tiek, kiek tik leidžia taikomi teisės aktai, neprisiimame jokios atsakomybės (kylančios iš sutarties, ieškiniui pagrindą suteikiančio teisės pažeidimo, teisės aktų nustatytos pareigos nevykdymo ar kaip kitaip), kuri kitu atveju mums prieš jus galėtų kilti dėl:
  7.2.1. bet kokios klaidos ar netikslumų bet kokioje informacijoje ar medžiagoje, esančioje Svetainėje ar su ja susijusioje;
  7.2.2. galimybės naudotis Svetaine nebuvimo dėl bet kokios priežasties; ir
  7.2.3. bet kokio Svetainėje padaryto pareiškimo ar teiginio.
  7.3. Jokiomis aplinkybėmis prieš jus neatsakome už jokį patirtą praradimą ar žalą (įskaitant tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, bet tuo neapsiribojant), kylančią dėl jūsų naudojimosi šia Svetaine ar pasikliovimo ja.
  7.4. Mes neatsisakome ir neapribojame savo atsakomybės už žmogaus mirtį ar sužalojimą, jei tai kiltų dėl mūsų aplaidumo, už bet kokį Svetainėje mūsų padarytą melagingą pareiškimą, ar už kokias kitas mums teisės aktais nustatytas pareigas, kurių atsisakyti nėra galimybės.
 8. Žalos atlyginimo garantijos
  8.1. Jei pažeidžiate bet kurią iš šių sąlygų, tai sutinkate nepridaryti mums jokių išlaidų, sąnaudų, nuostolių ar žalos, nereikšti jokių ieškinių, nekelti mums bylų, nesiimti prieš mus teisinių veiksmų ir neužtraukti mums teisinės atsakomybės ryšium su tokiu pažeidimu ar dėl jo ir užtikrinti, kad tokių dalykų nepadarytų kiti.
 9. Kitos nuostatos
  9.1. Pasiliekame teisę kartkartėmis keisti šias sąlygas apie tai jums nepranešdami. Toliau lankydamiesi Svetainėje ir ja naudodamiesi sutinkate laikytis bet kokių tokių mūsų padarytų pakeitimų. Jūs patys privalote nustatyti tokius pakeitimus kartkartėmis pasitikrindami šias sąlygas.
  9.2. Šiose sąlygose pateiktas visas jūsų ir mūsų tarpusavio supratimas ir susitarimas ryšium su jūsų naudojimusi šia Svetaine, jos pakeičia ir turi viršenybę prieš bet kokius mūsų jums duotus pareiškimus ir kitą komunikaciją (raštu ar kitu būdu), kuri nėra išdėstyta čia.
  9.3. Jei kurią nors šių sąlygų dalį teismas ar kompetentinga institucija dėl kokios nors priežasties paskelbtų negaliojančia ar neįmanoma įgyvendinti, ji laikytina panaikinta be įtakos likusioms sąlygoms.
  9.4. Šioms sąlygoms taikoma Anglijos ir Velso teisė ir jos aiškinamos remiantis ja. Jūs sutinkate su išskirtine Anglijos teismų jurisdikcija.